آرث مزرعه سلامتی (جهت ورود به اینستاگرام آرث کلید کنید)

معرفی شرکت

شـرکت بنیـه آوران پایـدار بـا مسـئولیت محـدود بـه شـماره ثبـت 555293 بـا برنـد تجـاری آرث در سـال 1398 در زمینـه تولیـد انـواع کنسـرو هـای غذایـی بـا فرموالسـیون و طعـم هـای منحصـر بـه فـرد و بـا تکیـه بـر مرغوبیـت کاال و حفـظ ارزش غذایـی آن بـا اخـذ تمامـی مجوزهـای الزم فعالیـت خـود را آغـاز نمـوده اسـت. وهمچنیـن بـا نـوآوری در صنعـت غذایـی، در زمینـه تولیـد انـواع کنسـروهای عصـاره ای و بنیـه ای اعـم از )عصـاره هـای قلـم، اسـتخوان، گوشـت دام هـا و ماکیـان (کـه تمامـا دارای ثبـت اختـراع میباشـند،تنها و اولیـن تولیـد کننـده بصـورت کنسـرو در ایـن حیطـه مـی باشـد، تولیـد ایـن عصـاره هـا را بـا حفـظ ارزش تغذیـه ای بـاال بـرای رسـاندن مـواد معدنـی و مغـذی مـورد نیـاز بـدن بـه همـراه پخــت ســریع و آســان و طعــم و مــزه بهتــر غــذا بــا تکنولــوژی روز دنیــا در اختیــار مصــرف کننــدگان محتــرم قــرار میدهــد

 

برگشت به بالا
×