آرث مزرعه سلامتی (جهت ورود به اینستاگرام آرث کلید کنید)

داستان ما

 در سـال۱۳۹۸در زمینـه تولیـد انـواع کنسـرو هـای غذایـی بـا فرمولاسـیون و طعـم هـای منحصـر بـه فـرد و بـا تکیـه بـر مرغوبیـت کالا و حفـظ ارزش غذایـی آن بـا اخـذ تمامـی مجوزهـای لازم فعالیـت خـود را آغـاز نمـوده اسـت. همچنیـن بـا نـوآوری در صنعـت غذایـی، در زمینـه تولیـد انـواع کنسـروهای عصـاره‌ای و بنیـه‌ای اعـم از (عصـاره هـای قلـم، اسـتخوان، گوشـت دام هـا و ماکیـان ) کـه تمامـا دارای ثبـت اختـراع هستند، تنها و اولیـن تولیـد کننـده به صـورت کنسـرو در ایـن زمینه است. که تولیـد ایـن عصـاره هـا را بـا حفـظ ارزش غذایی بـالا بـرای تامین مـواد معدنـی و مغـذی مـورد نیـاز بـدن بـه همـراه پخــت ســریع و آســان و طعــم و مــزه بهتــر غــذا بــا تکنولــوژی روز دنیــا در اختیــار مصــرف کننــدگان محتــرم قــرار می‌دهــد.

عصارهقلم گوساله

کلاژن ساز طبیعی

خواص آب قلم
ژلاتین موجود در آب قلم به دلیل اینکه سرشار از مواد معدنی (کلسیم، فسفر، آهن، روی، مس، منیزیم) و آمینو اسیدها و ویتامین‌هایA, Dواسیدهای چرب امگا 3 باعث تقویت سیستم ایمنی بدن، تسریع درمان زخم‌ها، مفید برای زنان باردار و شیرده و رشد کودکان بوده. همچنین برای تقویت استخوان ها غضروف ها و بافت ها می‌شود.

عصاره گوشت بلدرچین

ژلاتین‌ساز و کلاژن‌ساز طبیعی

اسیدهای چرب و ویتامین موجود در آب قلم باعث کاهش روند پیری و تقویت مو، پوست و ناخن می‌شود.
وجود ویتامینEکه خاصیت آنتی اکسیدانی دارد و آمینو اسیدهای مفید همچون(پرولین، گلیسین، گلوتامین) و اسیدهای چرب ضروری در آب قلم باعث چربی سوزی و کاهش وزن ‌می‌شود. همچنین برای ورزشکاران به دلیل سنتز پروتئین عضلانی به ماهیچه سازی کمک می‌کند و باعث بازسازی سریع سلولهای تخریب شده از ورزش می‌شود

عصاره قلم شتر

خواص آب قلم

ژلاتین موجود در آب قلم به دلیل اینکه سرشار از مواد معدنی (کلسیم، فسفر، آهن، روی، مس، منیزیم) و آمینو اسیدها و ویتامین‌هایA, Dواسیدهای چرب امگا 3 باعث تقویت سیستم ایمنی بدن، تسریع درمان زخم‌ها، مفید برای زنان باردار و شیرده و رشد کودکان بوده. همچنین برای تقویت استخوان ها غضروف ها و بافت ها می‌شود.

عصاره پای مرغ

ژلاتین‌ساز و کلاژن‌ساز طبیعی

اسیدهای چرب و ویتامین موجود در آب قلم باعث کاهش روند پیری و تقویت مو، پوست و ناخن می‌شود.
وجود ویتامینEکه خاصیت آنتی اکسیدانی دارد و آمینو اسیدهای مفید همچون(پرولین، گلیسین، گلوتامین) و اسیدهای چرب ضروری در آب قلم باعث چربی سوزی و کاهش وزن ‌می‌شود. همچنین برای ورزشکاران به دلیل سنتز پروتئین عضلانی به ماهیچه سازی کمک می‌کند و باعث بازسازی سریع سلولهای تخریب شده از ورزش می‌شود

عصاره سه قلم

عصاره پای مرغ، گوساله و گوسفند

اسیدهای چرب و ویتامین موجود در آب قلم باعث کاهش روند پیری و تقویت مو، پوست و ناخن می‌شود.
وجود ویتامینEکه خاصیت آنتی اکسیدانی دارد و آمینو اسیدهای مفید همچون (پرولین، )

عصاره سه قلم با طعم زعفران و دودی

عصاره پای مرغ، گوساله و گوسفند

اسیدهای چرب و ویتامین موجود در آب قلم باعث کاهش روند پیری و تقویت مو، پوست و ناخن می‌شود.
وجود ویتامینEکه خاصیت آنتی اکسیدانی دارد و آمینو اسیدهای مفید همچون (پرولین،)

عصاره گوشت ماکیان

بلدرچین، شترمرغ، بوقلمون

عصاره قلم شترمرغ

ژلاتین‌ساز و کلاژن‌ساز طبیعی

ژلاتین موجود در آب قلم به دلیل اینکه سرشار از مواد معدنی (کلسیم، فسفر، آهن، روی، مس، منیزیم) و آمینو اسیدها و ویتامین‌هایA, Dواسیدهای چرب امگا 3 باعث تقویت سیستم ایمنی بدن، تسریع درمان زخم‌ها، مفید برای زنان باردار و شیرده و رشد کودکان بوده. همچنین برای تقویت استخوان ها غضروف ها و بافت ها می‌شود.

تلفن جهت اخذ نمایندگی:۰۹۱۲۵۷۳۱۶۱۸


تلفن تماس مدیریت: ۰۹۳۳۱۳۲۱۴۶۲


ایمیل:info@arsfood.ir

برگشت به بالا
×